Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I SEKRETARZA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY

Data sporządzenia protokołu: 27.12.2019r

 1. Przed przystąpieniem do weryfikacji dokumentacji  w zakresie  formalnym  powołano komisję w celu dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w składzie:
  • Przewodniczący Komisji: mgr Aurelia Heidel- dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy
  • Członek : mgr Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza
  • Członek : mgr Jolanta Kuziemska – Skarbnik gminy
 2. Komisja  dokonała  weryfikacji  dokumentacji złożonej przez kandydatów ubiegających się o stanowisko głównego księgowego w tutejszej placówce według kryteriów opublikowanych w ogłoszeniu o naborze w BIP.
  • Liczba ofert złożonych do naboru na stanowisko głównego księgowego spełniające wymogi formalne -1
  • Lista kandydatów: mgr Bernadeta Krzyżanowska  zamieszkała w Lubszy
 3. Rozstrzygnięcie komisji oraz wybór kandydata przebiegał w oparciu o analizę dokumentacji złożonej w Publicznym Przedszkolu w Lubszy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z w/w osobą.
 4. Przy wyborze komisja kierowała się :
  • posiadanymi kwalifikacjami
  • doświadczeniem zawodowym
  • posiadanymi umiejętnościami w zakresie pracy w księgowości
  • znajomościami programów komputerowych niezbędnych w księgowości.
 5. Uzasadnienie dokonanego wyboru
  Pani mgr Bernadeta Krzyżanowska spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Podpisał :

 Przewodniczący Komisji : mgr Aurelia Heidel  – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy
Członek – mgr Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza
Członek – mgr  Jolanta Kuziemska – Skarbnik Gminy Lubsza